skip to Main Content

Artikel 1/ begripsbepaling 

1.1.       Onder opdrachtnemer/ beheer wordt verstaan: Ordon, zakelijke en particuliere dienstverlening, stationsstraat 28D, 9414 TH Hooghalen. KvK: 62620886

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan, ieder persoon, of organisatie die met de opdrachtnemer/ beheer een overeenkomst heeft afgesloten waarvan de algemene voorwaarden van Ordon van toepassing zijn. 

1.3. Onder de overeenkomst wordt verstaan, alle overeenkomsten die de opdrachtnemer/ beheer aangaat op het gebied van zorgadministratie en financieel beheer.

Artikel 2/ Algemeen 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Ordon en opdrachtgever, tenzij op de persoon afwijkende afspraken zijn gemaakt. 

2.2. Met betrekking tot alle geschillen is uitsluitend de rechtbank – al dan niet de sector kanton, bevoegd. 

2.3. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer/ beheer is Nederlands recht van toepassing. 

2.4. De opdrachtnemer en opdrachtgever gaan een vrijwillige samenwerking aan op basis van wederzijds respect. Door beide partijen zullen er geen beledigingen en of andere onaanvaardbare gedragsuitingen plaats vinden. Naast de opzegtermijn (zie 9.2), is het niet nakomen van deze afspraak de enige reden om het contract per direct te verbreken.

Artikel 3/ totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomst is van kracht als deze door de opdrachtnemer/ beheer en de opdrachtgever getekend is en beide partijen in bezit zijn van een getekend exemplaar. De opdrachtgever geeft hiermee aan bekend te zijn met de algemene voorwaarden welke van toepassing is. 

Artikel 4/ gegevens verstrekking en geheimhouding verplichting 

4.1. De opdrachtnemer/ beheer is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor opdrachtgever steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/ gegevens van de opdrachtgever als er een privacyverklaring ondertekend is.

4.2. De opdrachtnemer/ beheer en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkregen heeft tussenopdrachtgever/ opdrachtnemer of uit andere bron verkregen informatie. Van beide partijen wordt verwacht zij dit redelijkerwijs behoren te weten dat dit van vertrouwelijke aard is tenzij er een wettelijke verplichting is tot bekendmaking.  

4.3. De opdrachtnemer/ beheer respecteert privacy en draagt voor, waar nodig dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

4.4. De opdrachtnemer/ beheer heeft een dossier. Opdrachtnemer/ beheer zal, voor zover gewenst door de opdrachtgever, deze te allen tijde inzagen moeten geven in dit dossier. 

Artikel 5/ werkzaamheden en verplichtingen opdrachtnemer.

5.1. Werkzaamheden voor de opdrachtnemer/ beheer ontstaan in overleg met de opdrachtgever en waarvan de opdrachtnemer/ beheer zijn expertise inzet waar de opdrachtgever om welke omstandigheden dan ook, niet zelfstandig kan uitvoeren. Hiermee zal de opdrachtgever toestemming geven aan de opdrachtnemer 

5.2. De werkzaamheden voor de opdrachtnemer/ beheer zal beschreven staan in de opdrachtomschrijving/ addendum, welke met de opdrachtgever is opgesteld. 

5.3. a. Er worden door de opdrachtnemer/ beheer geen werkzaamheden gedaan met betrekking schuldhulp-verlening/ sanering en of WSPN (wet schuldsanering natuurlijke personen) Mochten deze wel worden ingezet dan zal de opdrachtnemer/ beheer de opdrachtgever begeleiden naar de desbetreffende instantie. In geval van een gerechtelijke uitspraak zal artikel 9 van kracht zijn. 

b.Werkzaamheden worden wel uitgevoerd als het gaat om bewindvoering/ curatorschap.

5.4. De opdrachtnemer/ beheer en opdrachtgever conformeren zich aan de gemaakte afspraken en kunnen ten alle tijden elkaar bevragen op werkzaamheden en of gemaakte afspraken. (zie opdrachtomschrijving c.q. addendum) 

5.5. Waar nodig behoudt de opdrachtnemer/ beheer zich het uitdrukkelijke recht om wijzigingen door te voeren als het gaat om financiële verplichtingen aan derden. Dit geldt ook voor het opvragen van belastingzaken en de voortgang controleren als het gaat om vaste betalingsverplichtingen.  

5.6. De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer/ beheer toestemming de werkzaamheden uit te voeren zijn eigen inzicht als het gaat om het belang van de opdrachtgever en bescherming van de opdrachtgever. Hieruit voortvloeiend zal de opdrachtnemer/ beheer alle organisaties waar de opdrachtgever betrekkingen mee heeft een verzoek sturen de correspondentie direct via de opdrachtnemer/ beheer te sturen, zij zijn hier zelfverantwoordelijk voor. 

5.7. De opdrachtnemer/ beheer is te bereiken op werkdagen via telefoon, e-mail en/of per post. 

Artikel 6/ verplichtingen opdrachtgever

6.1. De opdrachtgever (in geval van vrijwillig financieel beheer) geeft volledige openheid en correctheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen en ook zijn vermogen en het saldo van alle rekeningen die op opdrachtgevers naam zijn gesteld. 

6.2. De opdrachtgever (in geval van vrijwillig financieel beheer) is verplicht wijzigingen in zijn/ haar persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan de opdrachtnemer mede te delen met toevoeging van de daarbij behorende schriftelijke stukken.   

6.3. De opdrachtgever (in geval van vrijwillig financieel beheer) blijft volledig verantwoordelijk voor zijn/ haar financiële verplichtingen over inkomsten en uitgaven. 

6.4. De opdrachtgever (in geval van vrijwillig financieel beheer) verplicht zich tegenover de opdrachtnemer geen nieuwe schulden en/of andere betalingsverplichtingen aan te gaan zonder overleg met de opdrachtnemer en zij hier toestemming voor heeft verleend. Dit beslaat alle financiële zaken, ook bank/ giro rekeningen.  

6.5. De opdrachtgever (in geval van vrijwillig financieel beheer) blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk voor een toereikend saldo zodat de opdrachtnemer de betalingsverplichtingen aan derden naar behoren kan uitvoeren. 

6.6. De basisgegevens (in geval van vrijwillig financieel beheer) van de opdrachtgever, waaronder DigiD, inloggegevens van het UWV en/of andere instanties zijn bekend bij de opdrachtnemer.

6.7. De opdrachtgever (in geval van vrijwillig financieel beheer) dient zorg te dragen dat alle correspondentie van derden, voor zover dit niet direct naar de opdrachtnemer wordt verzonden, over te dragen aan de opdrachtnemer. Dit kan per post, per e-mail of tijdens een gepland huisbezoek. 

6.8. Opdrachtgever (in geval van vrijwillig financieel beheer) dient per telefoon, per mail of per post altijd goed bereikbaar te zijn. 

Artikel 7/ betaling voor werkzaamheden opdrachtnemer

Verschillende wijze van betalingen zijn van toepassing omdat men te maken heeft met verschillende trajecten. Betaling wordt vastgesteld middels een persoonlijk getekend overeenkomst van de opdrachtgever. Onder een overeenkomst wordt verstaan, een contract vrijwillig financieel beheer, een contract samenwerkingsovereenkomst met addendum. 

Artikel 8/ Aansprakelijkheid 

8.1. Indien er sprake is van een omstandigheid en/ of nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag wat de opdrachtgever als schade heeft opgelopen met een plafonbedrag van de kosten die de opdrachtnemer heeft berekend in het voorafgaande half jaar. 

8.2. De opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de tekortkomingen en/of nalatigheid van de opdrachtgever of derden waar de opdrachtnemer diensten/ producten afneemt en/ of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op de opdrachtgever. 

Artikel 9/ ontbinding, opschorting en of opzegging van de overeenkomst. 

9.1. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang tegenover de opdrachtgever op te schorten en of te ontbinden, indien: 

a.Door overlijden van opdrachtgever. 

b.Door het niet of niet behoorlijk nakomen door opdrachtgever van een verplichting

die voortvloeit uit wel, dan wel samenhangt met deze vereenkomst tot vrijwillig financieel beheer of de samenwerkingsovereenkomst voor zorgaanbieders. 

c.Die door het niet of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van een verplichting die 

voortvloeit uit wel, dan wel samenhangt met deze overeenkomst tot vrijwillig financieel beheer of de samenwerkingsovereenkomst voor zorgaanbieders.

d. Door een gerechtelijke uitspraak waartoe leidt dat de opdrachtgever onder bewind/ bescherming-stelling en of curatele komt te staan. 

e.Door verhuizing van de opdrachtgever naar het buitenland en feitelijk Nederland heeft verlaten.

f.Opdrachtgever zich misdraagt. 

g.De financiering niet langer gewaarborgd kan worden of de voortzetting van het beheer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd. 

9.2. De opzegtermijn voor de opdrachtgever is vastgesteld op 2 kalendermaanden en deze dient schriftelijk te worden uitgevoerd en getekend te worden door de opdrachtgever. 

9.3. De opdrachtnemer zal na beëindiging van de samenwerking zorgdragen voor een zorgvuldige afwikkeling van alle door de opdrachtgever in behandeling gegeven zaken. 

Artikel 10/ Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden.  

10.1 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen en of aan te vullen. Opdrachtgever zal op de hoogte gesteld worden van deze wijzigingen. 

10.2 Mocht de opdrachtgever niet instemmen met de wijzing en of aanvulling dan dient de opdrachtgever dit oor middel van een schriftelijke verklaring kenbaar te maken. Dit kan binnen 14 dagen na melding van wijziging en of aanvulling. Als er na 14 dagen geen bezwaar is aangezegd dan zal de opdrachtnemer ervan uit gaande dat de wijziging en of aanvulling akkoord bevonden is. 

10.3 Deze algemene voorwaarden voor Ordon bv. zijn opgesteld op 08-06-2020 en en herzien op 1-1-2021 en gelden tot een nieuwe wijziging en of aanvulling. 

Back To Top